รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 62 0 25 87
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 ฐิติวัลค์ วุฒิชัยวงศ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
2 จุฑารัตน์ เอื้อรักสกุล มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
3 เพ็ญนภา เตชะติ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
4 NARICHA KOMLOANG มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
5 Emily Barnes มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
6 Pakamon Mahawan มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
7 พรพิมล ใจบาล มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
8 กัลยา อรุณประเสริฐกุล มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
9 Kidakan Chuncham มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
10 พิชญา แก้วประภา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
11 ชนินร์พร ไชยประคอง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี ชมรมวิ่งท่าวังตาล เจ้าหน้าที่รับรอง
12 AUGSORNKIT KUNTHIWAT มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
13 Chatchaya Yanan มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
14 Chanutda Rattanakornphan มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
15 Nicha Niruttipong มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
16 พิรุฬห์ลักษณ์ ไชยประดิษฐ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
17 SALISA NA CHIANGMAI มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
18 Piyachart Wattanapun มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
19 ทองรำแพร์ ยะคำปลูก มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
20 RATMANEE MANEERAT มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
21 Anakkhawee Chansingkhorn มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
22 ศิริพรรณ คิดการงาน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
23 รัตติกาล ปฐมบวรทัต มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
24 มธุรดา สะสะรมย์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี กลุ่มเราเต่ารันนิ่ง เจ้าหน้าที่รับรอง
25 ชุลีพร แสงลุน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
26 Natthanicha Phayao มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
27 Wipavee Uthawang มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
28 Yuwaree Kongkeaw มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
29 นางสาวศุภิสรา คุณยศยิ่ง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
30 Sirilag Sakon มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
31 สุภาลัย สิงคะตา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี ไม่มี เจ้าหน้าที่รับรอง
32 ชิดชมัยภรณ์ กันใหม่ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
33 นลินี สมลา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
34 Tharinee Thisana มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
35 คุ้มผกา เสริมสุข มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
36 CHARUWAN PAMALA มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
37 SUWIMON THONGPINTA มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
38 วาสินี เครื่องคำ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
39 กัญญาณัฐ แสนคำ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
40 วิลาสินี วิชัยศรี มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
41 หทัยภัทร วุ่นแม่สอด มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
42 ภานุนารถ ฟูญาติ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
43 ทินกร ขันตรี มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
44 จิณณ์ณิชา ธรณ์เทียมแสน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี MG เจ้าหน้าที่รับรอง
45 อัญชุลี ไชยจินดา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
46 ปทุมพร มะโนตัน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี วิ่งธนูทองเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
47 ณัฐญาดา ยศตื้อ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
48 จันทรดาพา สิระไผ่ทอง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
49 นันทวรรณ มายะวงค์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
50 กมลนาถ ศิลาเดช มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
51 สุนทรี จันทรแดง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
52 รัตนพร บุญเทียม มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
53 ธัญญารัตน์ วิไลรัตน์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
54 พรปวีณ์ พิชัยราช มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
55 นางสาวกุลธิดา บัวลำปัน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
56 นางสาวเจติยา ไผ่ทอง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เจ้าหน้าที่รับรอง
57 นางสาวสุพัตรา แหวนทอง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เจ้าหน้าที่รับรอง
58 นางสาวภัทราพร จีนโน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี คณะเกษตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
59 นางสาวธิตินันท์ ชัยพรรณราย มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
60 วรารัตน์ บรรณวัฒน์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี Running for eating เจ้าหน้าที่รับรอง
61 ผกาวรรณ ซุยหลวง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี Running for eating เจ้าหน้าที่รับรอง
62 สุภาภรณ์ เอี่ยมสอาด มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี Running for eating เจ้าหน้าที่รับรอง
63 นภัสวรรณ นันตาหนู มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
64 ณัฐธิดา รุ่งเรือง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี กองบริหารงานบุคคลสำนักงาน มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
65 มนพร พงษ์จิตรภักดิ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี กองบริหารงานบุคคลสำนักงาน มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
66 สุธาสินี มณีใจทิพย์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
67 Natthida MEKKIT มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี ถ้วยข้าวต้ม เจ้าหน้าที่รับรอง
68 ประภากร ปวัตน์วัฒนการ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
69 Benchaporn Somsri มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
70 ปณิสรา เรือวาทะศิลป์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
71 รวิภา ยะสาคร มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
72 ปัทมาวดี พุทธิมา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
73 วิมาลา จุ่งมิตร มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
74 มนันยา พรมโย มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่รับรอง
75 ดวงกมล ทะดวงศร มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
76 ว่าที่ ร.ต.หญิงกิติยา ผิวอ่อนดี มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
77 นางสาวจันทนา ชนะลาภ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
78 นางสาวนิชากร วรรณชัย มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
79 นางสาวณฐม ร่วมรัตน์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
80 นางสาววันวิสาข์ โปธิมอย มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
81 นางสาวอรนิตย์ เรือนคำ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
82 Meng ping Wu มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
83 นางสาววริษา วิกะศิลป์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ เจ้าหน้าที่รับรอง
84 กนกพรรณ ขวยไพบูลย์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
85 เจษฎาพร สิมศิริวงษ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 20 - 29 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง