รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 28 0 25 53
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 Whanjai Muangchan รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
2 worawan wongmuang รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
3 พัชรินทร์ สุทธิแสน รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 3bb รอการชำระเงิน
4 Duangduan Wongsuteptawee รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
5 กรภัทร คำยั่งยืน รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
6 อัญชลี รัตนภิญโญพงษ์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
7 Anongporn Kasiluck รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
8 ฉัตรธิดา กันธิวาส รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
9 ลัชชา สุวณิชย์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี PRC running club รอการชำระเงิน
10 ปฏิมา สังข์สารทูล รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สายหมีรันนิ่ง รอการชำระเงิน
11 ณิชพัณณ์ นิธิวัชรพันธ์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี อ่อยรันเนอร์ รอการชำระเงิน
12 ณภัทร์วรัญญ์ อะทะ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี วรนคร จ.น่าน เจ้าหน้าที่รับรอง
13 อัญชลีพรรณ เติมพรผดุง รุ่นอายุ 40 - 49 ปี แม็คไบค์ซิเคิล&ตารันนิ่ง รอการชำระเงิน
14 วรรณวิสาข์ ไชยโย รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
15 Waraporn Wongwat รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
16 มณีรัตน์ รัตนพันธ์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สิงห์สนามซ้อมพายัพ เจ้าหน้าที่รับรอง
17 อรอุมา อินทนงลักษณ์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
18 เบญจมาศ โพธิ์ทอง รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
19 พลอยปภัส นิธิจรัสรวี รุ่นอายุ 40 - 49 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
20 Piyaporn Prasitwattanaseree รุ่นอายุ 40 - 49 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
21 นางสาวสุดา อุ่นจันทร์เงิน รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
22 ศรีนวล กันธา รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
23 Sriping Malaiwan รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
24 ดุจเดือน แสงบุญ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
25 บงกช หวังระบอบ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
26 อโนทัย คงคล่อง รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
27 กาญจนา พลพิมพ์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
28 Thanyanan Sripha รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
29 ไพจิตร เทพสุวรรณ์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
30 Sirintawadee Sukprasirt รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สายหมีรันนิ่ง / ชราRUNNER เจ้าหน้าที่รับรอง
31 จรรยา ตะริโย รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ลุ่มน้ำปิง เจ้าหน้าที่รับรอง
32 Warunee Jitaree รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
33 ดวงพร คูสวัสดิ์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
34 Athithan Sumarnjaroen รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
35 อาทิตยา พงษ์ชัยสิทธิ์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
36 มยุรี สุรินทร์คำ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ลุ่มน้ำปิง เจ้าหน้าที่รับรอง
37 ธัญชนก เชื้อทอง รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
38 ปาริชาติ เภสัชชา รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
39 รัตนา จิตหาญ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี พึ่งรันนิ่ง เจ้าหน้าที่รับรอง
40 อภิญญา ทองคำ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
41 กานต์ธิดา นิรันรัตน์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
42 ศิริรัตน์ ปิยะจันทร์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
43 Suttinee Likhittragulrung รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
44 บุณยาภรณ์ ธีรภาคย์พงศ์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
45 รินรดา มาชื่น รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คนหูหนวก รอการชำระเงิน
46 สุชาดา ดาวเรืองแสง รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
47 รัศมิ์ลภัส สุขโต รุ่นอายุ 40 - 49 ปี วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช เจ้าหน้าที่รับรอง
48 นิรมล ประมะสร รุ่นอายุ 40 - 49 ปี MED CMU running เจ้าหน้าที่รับรอง
49 นางเฉลิมพร กุรานา รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
50 นางสาวกัญจิรา เกตุปั้น รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
51 นางธันยา ชุตินทราศรี รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
52 นางมาลา สายทอง รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
53 อิสรีย์ เทวภูชม รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ล่นไปเต๊อะอิ รอการชำระเงิน
54 ธันยานี พิมสารี รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
55 Puttachat Kongkaphan รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
56 นางยอดขวัญ ปวงคำ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มช เจ้าหน้าที่รับรอง
57 Duangporn Kusawat รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
58 ธนกรณ์ แก้วกันยา รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
59 อัญชลี จอมมูล รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
60 ณัชชาจาร โรจนดิษกุล รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณศึกษาศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
61 สุนีย์ เงินยวง รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
62 น้ำผึ้ง อินทะเนตร รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
63 พิสมัย วงศ์สุวรรณ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
64 จิราภรณ์ บุญนำมา รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เดียวอีสระ เจ้าหน้าที่รับรอง
65 สุกันยา ไชยรัตน์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
66 อัมพรรณ จุปะมัตถา รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
67 วรนิษฐา ฟักแก้ว รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
68 ชลธิชา วัฒนยศกุล รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รพ เทพปัญญา เจ้าหน้าที่รับรอง
69 mmayuree bunnumma รุ่นอายุ 40 - 49 ปี - รอการชำระเงิน
70 Kaenjan Saengaroon รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
71 แสงเดือน ศรีทอง รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รอการชำระเงิน
72 ทรัพญทวี สถานเดิม รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เจ้าหน้าที่รับรอง
73 ทัฆัมพร ผลภาค รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เจ้าหน้าที่รับรอง
74 วริภัทร รจนกิจ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เจ้าหน้าที่รับรอง
75 เพ็ญนภา ต้นรังกลาง รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เจ้าหน้าที่รับรอง
76 นางปิยะธิดา สร้อยสุวรรณ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่รับรอง
77 นางกันยา อุดมสิน รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะแพทยศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
78 นางสาวพิมพ์พิชชา ราษฎร์นิยม รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะแพทยศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
79 นางสาวฐิรวรรณ จันต๊ะ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะแพทยศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
80 เกษศิรินทร์ รักจักร์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
81 รัตชฎาภา ต๋ามล รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
82 อำนวยพร อุปนันท์ รุ่นอายุ 40 - 49 ปี กีฬามาราธอน ธปท. เจ้าหน้าที่รับรอง
83 วราภรณ์ สิงห์ศรี รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
84 อนุสรณ์ บุญมา รุ่นอายุ 40 - 49 ปี Pooma เจ้าหน้าที่รับรอง