รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 63 0 25 88
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 Whanjai Muangchan มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
2 กรภัทร คำยั่งยืน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
3 ณภัทร์วรัญญ์ อะทะ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี วรนคร จ.น่าน เจ้าหน้าที่รับรอง
4 วรรณวิสาข์ ไชยโย มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
5 Waraporn Wongwat มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
6 มณีรัตน์ รัตนพันธ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สิงห์สนามซ้อมพายัพ เจ้าหน้าที่รับรอง
7 อรอุมา อินทนงลักษณ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
8 เบญจมาศ โพธิ์ทอง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
9 พลอยปภัส นิธิจรัสรวี มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
10 Piyaporn Prasitwattanaseree มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
11 นางสาวสุดา อุ่นจันทร์เงิน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
12 ศรีนวล กันธา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
13 ดุจเดือน แสงบุญ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
14 บงกช หวังระบอบ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
15 กาญจนา พลพิมพ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
16 Thanyanan Sripha มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
17 ไพจิตร เทพสุวรรณ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
18 Sirintawadee Sukprasirt มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สายหมีรันนิ่ง / ชราRUNNER เจ้าหน้าที่รับรอง
19 จรรยา ตะริโย มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ลุ่มน้ำปิง เจ้าหน้าที่รับรอง
20 ดวงพร คูสวัสดิ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
21 Athithan Sumarnjaroen มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
22 อาทิตยา พงษ์ชัยสิทธิ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
23 มยุรี สุรินทร์คำ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ลุ่มน้ำปิง เจ้าหน้าที่รับรอง
24 ปาริชาติ เภสัชชา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
25 รัตนา จิตหาญ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี พึ่งรันนิ่ง เจ้าหน้าที่รับรอง
26 อภิญญา ทองคำ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
27 กานต์ธิดา นิรันรัตน์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
28 Suttinee Likhittragulrung มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
29 บุณยาภรณ์ ธีรภาคย์พงศ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
30 สุชาดา ดาวเรืองแสง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
31 รัศมิ์ลภัส สุขโต มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช เจ้าหน้าที่รับรอง
32 นิรมล ประมะสร มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี MED CMU running เจ้าหน้าที่รับรอง
33 นางเฉลิมพร กุรานา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
34 นางสาวกัญจิรา เกตุปั้น มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
35 นางธันยา ชุตินทราศรี มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
36 นางมาลา สายทอง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
37 ธันยานี พิมสารี มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
38 นางยอดขวัญ ปวงคำ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มช เจ้าหน้าที่รับรอง
39 อัญชลี จอมมูล มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
40 พิสมัย วงศ์สุวรรณ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
41 จิราภรณ์ บุญนำมา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เดียวอีสระ เจ้าหน้าที่รับรอง
42 อัมพรรณ จุปะมัตถา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
43 วรนิษฐา ฟักแก้ว มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
44 ชลธิชา วัฒนยศกุล มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี รพ เทพปัญญา เจ้าหน้าที่รับรอง
45 Kaenjan Saengaroon มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
46 ทรัพญทวี สถานเดิม มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เจ้าหน้าที่รับรอง
47 ทัฆัมพร ผลภาค มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เจ้าหน้าที่รับรอง
48 วริภัทร รจนกิจ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เจ้าหน้าที่รับรอง
49 เพ็ญนภา ต้นรังกลาง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เจ้าหน้าที่รับรอง
50 นางปิยะธิดา สร้อยสุวรรณ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่รับรอง
51 เกษศิรินทร์ รักจักร์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
52 รัตชฎาภา ต๋ามล มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
53 อำนวยพร อุปนันท์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี กีฬามาราธอน ธปท. เจ้าหน้าที่รับรอง
54 วราภรณ์ สิงห์ศรี มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
55 อนุสรณ์ บุญมา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 40 - 49 ปี Pooma เจ้าหน้าที่รับรอง