รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 28 0 25 53
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 จรัสศรี ศรีจันทร์พรม รุ่นอายุ 50-59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
2 Warunee Suwansirikul รุ่นอายุ 50-59 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
3 ยุพิน ฉางกันทา รุ่นอายุ 50-59 ปี ~ เจ้าหน้าที่รับรอง
4 kittiprakai akkaratham รุ่นอายุ 50-59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
5 Suwanna Rungbunphan รุ่นอายุ 50-59 ปี None เจ้าหน้าที่รับรอง
6 สุดาพร บรรณจักร์ รุ่นอายุ 50-59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
7 วรรณดี มะโนทอง รุ่นอายุ 50-59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
8 พัชรินทร์ อ่อนนุ่ม รุ่นอายุ 50-59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
9 NIDCHANUN SANTHAVESUK รุ่นอายุ 50-59 ปี BKK walk& Run เจ้าหน้าที่รับรอง
10 สุจิตรา สิงห์แก้ว รุ่นอายุ 50-59 ปี ล่นไปเต๊อะอิ เจ้าหน้าที่รับรอง
11 ภมรวรรณ รัตนไพศาลกิจ รุ่นอายุ 50-59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
12 พัชรพร แผ่นทอง รุ่นอายุ 50-59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
13 นุชนารถ อะทะ รุ่นอายุ 50-59 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
14 รัชฎา ทิพทามูล รุ่นอายุ 50-59 ปี รอการชำระเงิน
15 อรทัย เมฆอ่อน รุ่นอายุ 50-59 ปี ซี.เค.คาร์​ตันส์​ เจ้าหน้าที่รับรอง
16 นางสายันต์ ชุติชัย รุ่นอายุ 50-59 ปี ขาแฮงเจียงฮายรันนิ่ง เจ้าหน้าที่รับรอง
17 รัตนา แก้วกำเนิด รุ่นอายุ 50-59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
18 Orathai Khamsupha รุ่นอายุ 50-59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
19 นางรังษี วงศ์ชัย รุ่นอายุ 50-59 ปี โรงพยาบาลเชียงรายประชานะเคราะห์ เจ้าหน้าที่รับรอง
20 Darunyarat Srimanut รุ่นอายุ 50-59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
21 เนาวรัตน์ บำเพ็ญ รุ่นอายุ 50-59 ปี รอการชำระเงิน
22 ทิพวรรณ์ อุปาลี รุ่นอายุ 50-59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
23 บุษบง กันทะลือ รุ่นอายุ 50-59 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
24 วนิดา ธรรมมา รุ่นอายุ 50-59 ปี ดารารันนิ่งทีม เจ้าหน้าที่รับรอง
25 Ratana Morgan รุ่นอายุ 50-59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
26 Puangthong Nanthapaphaporn รุ่นอายุ 50-59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
27 นิศารัตน์ กาวิชา รุ่นอายุ 50-59 ปี เชอรี่ไบค์ รอการชำระเงิน
28 Aroonrat Limtrakool รุ่นอายุ 50-59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
29 สิริกร เกียรติมนตรี รุ่นอายุ 50-59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
30 Sumalee Khadumong รุ่นอายุ 50-59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
31 Phongpun Siriwattanawongsa รุ่นอายุ 50-59 ปี รอการชำระเงิน
32 นางเรณู สุรพิสิฐ รุ่นอายุ 50-59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
33 นางพิกุล ครุฑเหมาะ รุ่นอายุ 50-59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
34 ปาจรีย์ ยอดประทุม รุ่นอายุ 50-59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
35 ผศ.ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ รุ่นอายุ 50-59 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
36 นางวนิดา วงศ์พยอม รุ่นอายุ 50-59 ปี คณะเกษตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
37 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รุ่นอายุ 50-59 ปี คณะเกษตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
38 อุชรินทร์ สีเหลือง รุ่นอายุ 50-59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
39 บัวบาน อินขะ รุ่นอายุ 50-59 ปี จามเทวี เจ้าหน้าที่รับรอง
40 เพลินจิตร บุญตระกูลฟูขาว รุ่นอายุ 50-59 ปี กองบริหารงานบุคคลสำนักงาน มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
41 ชนิษฐา นิลแจ้ง รุ่นอายุ 50-59 ปี รอการชำระเงิน
42 อุไรวรรณ หาญวงค์ รุ่นอายุ 50-59 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
43 จรัสโฉม ทองเหลือง รุ่นอายุ 50-59 ปี รอการชำระเงิน
44 อรกานต์ ไชยยา รุ่นอายุ 50-59 ปี สำนักบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่รับรอง
45 ร้อยตำรวจตรีหญิง ดวงรัตน์ ลิขิตอนุรักษ์ รุ่นอายุ 50-59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
46 Siriyanee Tansuk รุ่นอายุ 50-59 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
47 นางพรเพ็ญ มาแสงตาชาโป่ง รุ่นอายุ 50-59 ปี คณะแพทยศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
48 นางวิมลรัตน์ จันทร์อินทร์ รุ่นอายุ 50-59 ปี คณะแพทยศาสตร์ ยืนยันการชำระเงิน
49 ผศ.ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล รุ่นอายุ 50-59 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ ยืนยันการชำระเงิน
50 ปทิตตา สุขประเสริฐ รุ่นอายุ 50-59 ปี อิสระ เจ้าหน้าที่รับรอง