รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 28 0 25 53
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เจ้าหน้าที่รับรอง
2 ปัทมา ประเสริฐศักดิ์ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บ้านถ้ำหมี เจ้าหน้าที่รับรอง
3 เสาวลักษณ์ สมบูรณ์ผล รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอการชำระเงิน
4 วรญา เนศวิจิตร รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เจ้าหน้าที่รับรอง
5 สุปรียา หนองหิน รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอการชำระเงิน
6 jiraporn sangyai รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
7 พัชนิดา ปันใจ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
8 Pitsamai Wongsuwan รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอการชำระเงิน
9 ขนิษฐา ไชยพันธุ์ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
10 นุชนาท สุพรรณอุดม รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาล เจ้าหน้าที่รับรอง
11 วราภรณ์ มหาไม้ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
12 Vipada Suparatpreecha รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เจ้าหน้าที่รับรอง
13 กฤตพร พัวกนกหิรัญ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
14 นางสาวจารุณี จูงกลาง รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Bioruning เจ้าหน้าที่รับรอง
15 นางสาวรุ่งวิไล ปินตาสะอาด รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Bioruning เจ้าหน้าที่รับรอง
16 พิมทอง เวทย์ประสิทธิ์ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เจ้าหน้าที่รับรอง
17 อารีย์ ใจหลี รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอการชำระเงิน
18 ชฎานันท์ ประเสริฐปั้น รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากร มช เจ้าหน้าที่รับรอง
19 นางสาวปุณยาภร โตวิเชียร รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่รับรอง
20 สุดารัตน์ โลหิตโยธิน รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Med CMU เจ้าหน้าที่รับรอง
21 Jeeranan Kadtha รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอการชำระเงิน
22 นางสาวเกตุดาว หลงลืม รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
23 นางสาวรภัทรา หิรัญรังสิต รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
24 อัณณ์ชญา พุทธเจริญรัตน์ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
25 นันทนัช วงศ์คำ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
26 อัมพิกา สุวรรณบุตร รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาล เจ้าหน้าที่รับรอง
27 นางสาวนันทนา สมนึก รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน เจ้าหน้าที่รับรอง
28 นางสาวจิตราพรรณ รัตนวงษ์ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน เจ้าหน้าที่รับรอง
29 นางสาวปริฉัตร อนุดีเก้า รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน เจ้าหน้าที่รับรอง
30 นางสาวพิชชา คำวงค์ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน เจ้าหน้าที่รับรอง
31 ชิชญานันท์ อรรถกุลกันต์ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
32 ชัญญา อุ่นจะนำ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่รับรอง
33 ชุณห์พิมาน พวงสะอาด รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่รับรอง
34 ปนัดดา แสงธิ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่รับรอง
35 สุชานาถ ศิริ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่รับรอง
36 นางสาวศรัญญา จินดาหลวง รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
37 นางปิยะพร มาระดา รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่รับรอง
38 ลินดา เอื้อไพบูลย์ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่รับรอง
39 นางสาวกรรณิการ์ พงศ์นฤมิตร รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
40 นางสาวพัชราภรณ์ คำหลวง รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
41 นางสาวชลธิชา สุทธะนะ รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาล เจ้าหน้าที่รับรอง
42 นางธัญพร ก้อยชูสกุล รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาล เจ้าหน้าที่รับรอง
43 นายไพรยันต์ สุโอชมา รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาล เจ้าหน้าที่รับรอง
44 ว่าที่ ร.ต.หญิงกมลชนก มาแสงตา รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด เจ้าหน้าที่รับรอง