รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 62 0 25 87
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เจ้าหน้าที่รับรอง
2 ปัทมา ประเสริฐศักดิ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บ้านถ้ำหมี เจ้าหน้าที่รับรอง
3 เสาวลักษณ์ สมบูรณ์ผล มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอการชำระเงิน
4 วรญา เนศวิจิตร มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เจ้าหน้าที่รับรอง
5 สุปรียา หนองหิน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอการชำระเงิน
6 jiraporn sangyai มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
7 พัชนิดา ปันใจ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
8 Pitsamai Wongsuwan มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอการชำระเงิน
9 ขนิษฐา ไชยพันธุ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
10 นุชนาท สุพรรณอุดม มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาล เจ้าหน้าที่รับรอง
11 วราภรณ์ มหาไม้ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
12 Vipada Suparatpreecha มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เจ้าหน้าที่รับรอง
13 กฤตพร พัวกนกหิรัญ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
14 นางสาวจารุณี จูงกลาง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Bioruning เจ้าหน้าที่รับรอง
15 นางสาวรุ่งวิไล ปินตาสะอาด มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Bioruning เจ้าหน้าที่รับรอง
16 พิมทอง เวทย์ประสิทธิ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เจ้าหน้าที่รับรอง
17 อารีย์ ใจหลี มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอการชำระเงิน
18 ชฎานันท์ ประเสริฐปั้น มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากร มช เจ้าหน้าที่รับรอง
19 นางสาวปุณยาภร โตวิเชียร มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่รับรอง
20 สุดารัตน์ โลหิตโยธิน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Med CMU เจ้าหน้าที่รับรอง
21 Jeeranan Kadtha มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอการชำระเงิน
22 นางสาวเกตุดาว หลงลืม มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
23 นางสาวรภัทรา หิรัญรังสิต มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
24 อัณณ์ชญา พุทธเจริญรัตน์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่รับรอง
25 นันทนัช วงศ์คำ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
26 อัมพิกา สุวรรณบุตร มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาล เจ้าหน้าที่รับรอง
27 นางสาวนันทนา สมนึก มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน เจ้าหน้าที่รับรอง
28 นางสาวจิตราพรรณ รัตนวงษ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน เจ้าหน้าที่รับรอง
29 นางสาวปริฉัตร อนุดีเก้า มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน เจ้าหน้าที่รับรอง
30 นางสาวพิชชา คำวงค์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน เจ้าหน้าที่รับรอง
31 ชิชญานันท์ อรรถกุลกันต์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
32 ชัญญา อุ่นจะนำ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่รับรอง
33 ชุณห์พิมาน พวงสะอาด มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่รับรอง
34 ปนัดดา แสงธิ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่รับรอง
35 สุชานาถ ศิริ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่รับรอง
36 นางสาวศรัญญา จินดาหลวง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
37 นางปิยะพร มาระดา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่รับรอง
38 ลินดา เอื้อไพบูลย์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่รับรอง
39 นางสาวกรรณิการ์ พงศ์นฤมิตร มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
40 นางสาวพัชราภรณ์ คำหลวง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
41 นางสาวชลธิชา สุทธะนะ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาล เจ้าหน้าที่รับรอง
42 นางธัญพร ก้อยชูสกุล มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาล เจ้าหน้าที่รับรอง
43 นายไพรยันต์ สุโอชมา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาล เจ้าหน้าที่รับรอง
44 ว่าที่ ร.ต.หญิงกมลชนก มาแสงตา มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด เจ้าหน้าที่รับรอง