รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 62 0 25 87
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 รักชนก ห้าวเจริญ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
2 คนึงนิจ พีระภาสกร ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
3 ธนวัฒน์ กัปปะหะ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - รอการชำระเงิน
4 ศิราพร สอนจักร ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - รอการชำระเงิน
5 พัฒนสิน อุนจะนำ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
6 Theerachat Pangjai ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
7 ณีรชา สุเป็ง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
8 ดุษฎีบูล บุตรสีทา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
9 บุณฑริกา เกิดผล ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) Dara Running Team รอการชำระเงิน
10 บุญยงค์ เกิดผล ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
11 น.ส.สิริไพลิน แก้วอารีย์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
12 Phoemsri Punthong ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) _ รอการชำระเงิน
13 นิจวรีย์ พงษ์ปวน ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
14 กรรณิการ์ สุขเกษม ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
15 นาถอนงค์ กองคำ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
16 อาภัสรา มันทเล ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
17 Pensuda Yimpradit ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
18 นันทิกานต์ เพิ่มพูล ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
19 ธีระนนท์ ใจฉลาด ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
20 พุทธชาด มณีใส ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
21 นายภัทธโน จันทศิลา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - รอการชำระเงิน
22 สุดารัตน์ พันธุ์มณีรัตน์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - รอการชำระเงิน
23 นางสาวกชพร วงษ์ทอง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
24 ปรียานุช วังโพธิ์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
25 ธัญนนทา ชญช์กิตติภัค ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
26 ธีรวัต ธรรมหา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
27 พรหมมินทร์ อินทร์อ่อน ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - รอการชำระเงิน
28 อมรรัตน์ คำปวนบุตร ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - รอการชำระเงิน
29 ศศิวิมล ลครพล ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - รอการชำระเงิน
30 นางสาวชลลดา ลครพล ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - รอการชำระเงิน
31 สุดารัตน์ ปาทาน ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
32 Autcharaporn Surapakdee ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
33 Rujira Suriya ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
34 Supantanat Aud-puang ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
35 พรพิศมัย กัณฑารัตน์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) Dara running team รอการชำระเงิน
36 ธนวัฒน์ จำปาทอง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
37 กิตติกุล แพมงคล ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - รอการชำระเงิน
38 ฉัตรพิศุทธิ์ แซ่แต้ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เชียงใหม่คริสเตียน รอการชำระเงิน
39 ปวีณ์นุช นามคันที ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
40 ด.ญ.ปาหนัน นามคันที ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
41 อ้อยทิพย์ ฉัตรอุทัย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
42 สุภกร ฉัตรอุทัย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
43 ชนิตา ฉัตรอุทัย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
44 กวินนาฎ ฉัตรอุทัย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
45 เชวง วงค์เตปิน ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
46 กุลธิดา คำลือ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
47 พลวัตร ไชยยันตา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
48 พิมพ์ปารัณ ตระกูลพงษ์ปัน ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
49 อารีรัตน์ ญาณะศร ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - รอการชำระเงิน
50 ณัฏฐ์ชนัญพร โพธิวงค์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
51 ณิชนันทน์ กุณะ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
52 สุชาติ วันดี ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
53 Kanokwan Kwanamphaiphan ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
54 มาลินี ลุงต๊ะ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) Skp Flash รอการชำระเงิน
55 อาพร ศรีวิชัย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) SKP Flash รอการชำระเงิน
56 ชัชฎาภรณ์ ดินเมืองชน ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
57 ภาณุพงศ์ วังแง่ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
58 ภณิตา วรรณมาศ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
59 พิราวรรณ จุมปา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
60 นันทิยา ปินทรายคำ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
61 ทิพย์วัลย์ แสงดวงดี ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
62 จักริน พรหมศร ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) อิสระ รอการชำระเงิน
63 ภาณุ บุญแก้ว ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
64 Kanokgorn​ Sittipanich ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
65 ณัฐภรณ์ ทักษิณกำเนิด ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
66 ทิพย์วรรณ ทนันไชย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
67 พัณณิตา ต๊ะนนท์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - รอการชำระเงิน
68 Kanokwan Khiaopanya ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
69 Kanyapak Wannasawat ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
70 Phadej Ngamsak ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
71 ปภัสรา จินะสุข ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
72 Rekha Thananatthanachon ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) Moomoo รอการชำระเงิน
73 น.ส.มฆารุจา อินทวิวัฒน์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
74 พร้อมพันธ์ แก้วมา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
75 Patipoom Maifei ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) YRC Running Club รอการชำระเงิน
76 ไพรินทร์ กันสุยะ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
77 ชัชชษา อริสราสกุล ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
78 รุ้งทิพย์ ใจปวน ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
79 สิริกานต์ ศิริ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
80 Sumana Parinyaphariwat ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รอการชำระเงิน
81 พิภาดา เนตรปัญญา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - รอการชำระเงิน