รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 63 0 25 88
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 อนุทิน สุธีสุจริต ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
2 กรรณิการ์ อานันท์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
3 กอบพิกุล เขื่อนแก้ว ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
4 ลักษณา อนันตกุล ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
5 รัตนา ผูกมณี ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
6 สิรินพร ชวชาติ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
7 ปกรณ์เกียรติ์ จันทร์ใจ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) นิติศาสตร์ มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
8 อุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) วังบูรพา เจ้าหน้าที่รับรอง
9 ชญานิศ คงกระพันธ์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) วังบูรพา เจ้าหน้าที่รับรอง
10 จินตนา​ ประลอง​ผล​ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
11 ลาวัลย์ หน่อสีดา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - เจ้าหน้าที่รับรอง
12 บรรลือ หน่อสีดา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - เจ้าหน้าที่รับรอง
13 เกียรติศักดิ์ สุนันต์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
14 ปิยลักษณ์ พิสณฑ์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) ขาไหม้ เจ้าหน้าที่รับรอง
15 Korrakitt Chaloeithoi ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
16 Banthita Saengsitthisak ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
17 Wanmai Poonsuwan ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) Fun run for food เจ้าหน้าที่รับรอง
18 สุณี ภูมิธรรม ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) ขาไหม้ เจ้าหน้าที่รับรอง
19 sarunya hongthai ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
20 Pongkhun Na nan ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
21 Nadol Na Nan ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
22 ปฐมพงศ์ มุ่งธัญญา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
23 ด. ช. ปกรณ์เกียรติ มุ่งธัญญา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
24 จินตวดี กาศทิพย์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
25 นางสาวจิรพรรณ เตจ๊ะต๋า ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - เจ้าหน้าที่รับรอง
26 นายฐนพรรจ ณ เชียงใหม่ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
27 น.ส.จิณห์วรา พรหมจารีย์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
28 นายปัญญพัฒน์ สุปินตา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
29 น.ส.นงลักษณ์ แสงสาย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
30 นายวัชรพงศ์ ไทยใหม่ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
31 นายอดิศักดิ์ แก้ววรรณี ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
32 อัจฉราภรณ์ ใจโต ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
33 ประสิทธิ์ แก้วกำเนิด ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
34 จิรัฐิวรรณ ตองกาย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
35 รวิสรา แก้วเต็ม ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
36 พรรณนารา ปวงคำ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
37 รุจิรา คำปัน ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
38 พิชญ์สินี สุรพันธ์เมธี ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
39 ณัฐสุภรณ์ แจ่มจันทร์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
40 นางประเทือง ปัญญามณี ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) ล้านนา เจ้าหน้าที่รับรอง
41 เนตสินี วัฒนาวงศ์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
42 สุประภา สมนักพงษ์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
43 กิตติวินท์ เดชชวนากร ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
44 ศิประไพ ติยะบุตร ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
45 นายมงคล ลาภวิไลพร ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) อิสระ เจ้าหน้าที่รับรอง
46 กัญยากานต์ ชนะวงษ์ฐานนท์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) อิสระ เจ้าหน้าที่รับรอง
47 ทวน พวงพันธ์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
48 จันทร์สวย อุดมพันธ์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
49 เสาวลักษณ์ เรืองศรี ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
50 อาทิตยา คำแสน ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
51 มะลิษา พวงสมบัติ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
52 ศักดิธร ไชยเทพ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
53 กองทัพ จันทร์กอง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) แพทยศาสตร์ มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
54 Nithinan Kaewloon ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) JOG&JOY เจ้าหน้าที่รับรอง
55 ปิยะรส ไชยเขียว ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
56 suranad suksreepang ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
57 suttiyanee jaxpan ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
58 สุทธิกานต์ ทองวาส ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
59 ปวริศา วังผา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
60 จุฑามาศ หาญชนะ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
61 อภิเชษฐ์ หวังระบอบ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
62 Kewalin Konglom ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - เจ้าหน้าที่รับรอง
63 ปภัสสร กันพิทักษ์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - เจ้าหน้าที่รับรอง
64 นางสาวจันทรา บุญมา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
65 นายนิวัติ ไชยวรรณ์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
66 นางสาวสุพรรณี ป่าคุณธรรม ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
67 ณัฐดนัย ใจอ้าย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
68 นางรำพรรณ จันทร์บาล ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
69 วิภาสิริ คำปลิว ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
70 จุฑารัตน์ คำหล้า ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
71 เทอดทูน กาบแยง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
72 นฤมล วังคีรี ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
73 น้ำค้าง คำมงคล ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
74 วิไลลักษณ์ มโนสกุล ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) Family run เจ้าหน้าที่รับรอง
75 กรรณิกา พุทธิแจ่ม ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) Family run เจ้าหน้าที่รับรอง
76 สมัย พุทธิแจ่ม ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) Family run เจ้าหน้าที่รับรอง
77 ฐิติมา แก้วใจมา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) Family run เจ้าหน้าที่รับรอง
78 มณธิญา แสนสมปาน ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) Family run เจ้าหน้าที่รับรอง
79 ปรวีย์ วณิชกานนท์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
80 จำเนียร สิงห์คำ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) _ เจ้าหน้าที่รับรอง
81 ธนภร อินทวงศ์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) Family run เจ้าหน้าที่รับรอง
82 ศรีพรรณ บุตรชัย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
83 วิศรุต พงษ์เกษม ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
84 นัฐวุฒิ บุญตันมอย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
85 Pheravut Wongsawad ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
86 Rampueng Jindawong ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
87 พรรณทิพา ทองมาศ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
88 ด.ช.จารุเดช บัวพันธ์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
89 Woorrawalun Suansermphol ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
90 Nathaphon Suansermphol ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
91 วลัญช์สิตางศุ์ ท้าวอาศา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - เจ้าหน้าที่รับรอง
92 ธิปไตย พุ่มพวง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
93 เด็กชายปภาณ สุขประเสริฐ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
94 Sukit Sukprasirt ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
95 ขนิษฐา สุยาตา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
96 พลอย ม่วงสาม ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
97 อารยา วงศ์เปีย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
98 วรนุช คำภีระ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
99 ยุพา จันทา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
100 Sureeporn Santiparadonkul ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
101 นางสาว จิรนัน ปัญญาวงค์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
102 ณัฐณิชา จเรวรรณ์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
103 มณศิกานต์ ภู่เงิน ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
104 เอกวัฒน์ เหลืองอุทัยกุล ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
105 นาฎอนงค์ เรือนแก้ว ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
106 Supattra Chaising ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - เจ้าหน้าที่รับรอง
107 พีรพัฒน์ ยอดคำลือ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
108 สุพิชญา ยอดทอง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
109 ภาวิณี ณ เชียงใหม่ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
110 ธนวรรณ อินทราทิพย์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) Bioruning เจ้าหน้าที่รับรอง
111 สมาพร เหนียวแก้ว ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
112 นายจรัส ปันธิ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สำนักงานสภาพนักงาน เจ้าหน้าที่รับรอง
113 นายบุญชุม เจริญประชา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สำนักงานสภาพนักงาน เจ้าหน้าที่รับรอง
114 นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญชัย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สำนักงานสภาพนักงาน เจ้าหน้าที่รับรอง
115 นางสาวมัทนา จุมปาทอง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สำนักงานสภาพนักงาน เจ้าหน้าที่รับรอง
116 นางเบญจมาศ เวียงสงค์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สำนักงานสภาพนักงาน เจ้าหน้าที่รับรอง
117 TUNG, CHTA-HUNG ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) FAMILY RUN เจ้าหน้าที่รับรอง
118 รัศมี จิกเวียง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
119 พัฒนา งำเมือง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
120 ศุภกิตติ์ ตู้ประกาย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
121 Siriluck Tajee ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
122 Akarapa Chaychumpoo ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
123 nattakan kunlok ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) 3 คน เจ้าหน้าที่รับรอง
124 ชนากานต์ อนันต์ศฤงฆาร ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) Fun run เจ้าหน้าที่รับรอง
125 Wanee Wanthanawong ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) Fun run เจ้าหน้าที่รับรอง
126 Wathaya Kongrat ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
127 ศิริวรรณ กาญจนสภา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
128 ศักดิ์สิทธิ์ กาญจนสภา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
129 สิทธิ์ศักดิื กาญจนสภา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
130 อนันต์วัฒน์ ชัยเทพ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
131 Sutharat Pamookaew ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
132 พีรวิชญ์ สินธุประเสริฐ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
133 นิรันดร สินธุประเสริฐ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
134 พรรณิภา พิพัฒน์สมุทร ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
135 อังคณา อินถาอ้าย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
136 นายไพรทูรย์ ผิวตอง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
137 นางสาวอิศรา ชุ่มใจ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
138 ปิยะพร แตงอ่อน ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
139 เจนจิรา อินวรรณะ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
140 Oranith Nanthiwatthanachot ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
141 ชาลินี สุวรรณยศ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - เจ้าหน้าที่รับรอง
142 วสันต์ สุวรรณยศ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - เจ้าหน้าที่รับรอง
143 วาสนา เพทัย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
144 ด.ช.ธชนัฐ สุดแดน ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - เจ้าหน้าที่รับรอง
145 นางสู่ขวัญ สุดแดน ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - เจ้าหน้าที่รับรอง
146 อรอนงค์ วงค์รินทร์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
147 นายทวีศักดิ์ นิลเลิศ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
148 นางอัณณ์ชญา บุญล้ำกิตติโรจน์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) ทีมหัดล่นเป๋นยา เจ้าหน้าที่รับรอง
149 นายเอกพงษ์ อุ่นอุโมงค์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) ทีมหัดล่นเป๋นยา เจ้าหน้าที่รับรอง
150 อภิสิทธิ์ ธรรมขันธ์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
151 น้ำฝน คำมงคล ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
152 สนธยา ตันถาง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - เจ้าหน้าที่รับรอง
153 วัลพันนา สิงห์ทองวรรณ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) คณะบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่รับรอง
154 นางศรีธร ตาวัง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) คณะบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่รับรอง
155 อาภาฏา เลาะสุริยา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
156 เขมิกา วงค์สถาน ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
157 Wichaya Waradon ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) Try Something New เจ้าหน้าที่รับรอง
158 Iduai Rttanasriku ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) Try Something New เจ้าหน้าที่รับรอง
159 ฐานันดร ศิริพันธ์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
160 อนุพงษ์ ร่วมความคิด ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
161 PENNAPA BOONCHUAY ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
162 น.ส อัมพร สง่าพงศ์รัตนมาศ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - เจ้าหน้าที่รับรอง
163 สายทอง ธิปัน ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - เจ้าหน้าที่รับรอง
164 สุพรรณิการ์ กิ่งไทร ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
165 Warunya Suklertwimol ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
166 อรนุช ชมภูรัตน์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
167 ชินวัตร รัตมานนท์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
168 ชนิกานต์ สุทธเขต ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
169 ปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช เจ้าหน้าที่รับรอง
170 สุมิตรา กันธะวงศ์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช เจ้าหน้าที่รับรอง
171 ศิริพัสตร์ ตาอ้าย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช เจ้าหน้าที่รับรอง
172 ทศพร ตาอ้าย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช เจ้าหน้าที่รับรอง
173 ศรสวรรค์ ตาอ้าย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช เจ้าหน้าที่รับรอง
174 สาคร เตจ๊ะ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
175 สุทิตย์ เตจ๊ะ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
176 นางสาวอัจฉราพรรณ อินทรส ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
177 ลัดดา รธนิธย์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) MIC เจ้าหน้าที่รับรอง
178 นายขจรศักดิ์ บุญฟู ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
179 นางพัฒน์นรี แก้วคำเมืองใจ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
180 นิพัทธ์ เงินศร๊ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) กองบริหารงานบุคคลสำนักงาน มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
181 ถนอม พรหมธิกรแก้ว ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) กองบริหารงานบุคคลสำนักงาน มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
182 จุฑมาศ พุ่มไม้ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) กองบริหารงานบุคคลสำนักงาน มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
183 เบญจมาศ เวียงสงค์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) กองบริหารงานบุคคลสำนักงาน มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
184 Siranee Siroros ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
185 สุรพร แซ่เฒ่า ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
186 Narawan Poonpipat ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
187 อรจิรา คำอ้าย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
188 อนุสิทธิ์ ชมสุทธา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
189 นภัสนันท์ ทาเกิด ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
190 วรัญญา สุทธวาสน์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
191 David Sims ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
192 วริศ โอภาสพงศ์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
193 เกศริน ใจสุ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
194 น.ส.ธัญวรัตม์ ถ้ำแก้ว ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
195 CHALIKA HEMARAJATA ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
196 hei tung chan ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - เจ้าหน้าที่รับรอง
197 Komsan Tongsamer ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
198 ประหยัด พุทธคำ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - เจ้าหน้าที่รับรอง
199 รัตติกาล จันทร์ฟู ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
200 สุภัทรา ไชยวงค์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
201 เขมจิรา แดงอร่าม ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
202 สุรีรัตน์ แสงประทีป ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
203 วราภรณ์ เสารัตนาณุรักษ์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
204 พรเพ็ญ ชัยบุญเรือง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
205 สรีรัตน์ ชนะญาติ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สำนักบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่รับรอง
206 วีรินท์ ภากุลเดช ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
207 กนกวรรณ ดวงถาวร ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) ทีมขาอ่อน เจ้าหน้าที่รับรอง
208 รัญจวน วงศ์แก้ว ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
209 ยงยุทธ ดวงถาวร ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) ทีมขาอ่อน เจ้าหน้าที่รับรอง
210 ชไมพร มาลากุนต๊ะ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
211 เสาวลักษณ์ จันทร์แรง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
212 วรรนิภา กันทะมูล ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
213 นางสาวรุ่งทิพย์ อารีจิตสกุล ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) คณะสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
214 นายธนิสร จันทร์ดี ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) คณะสังคมศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
215 ประทุม สุขจันทร์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) จากหล้าไบโอ เจ้าหน้าที่รับรอง
216 จุฑามาศ จวะเสถียา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) จากหล้าไบโอ เจ้าหน้าที่รับรอง
217 จุฑมาศ1 จวะเสถียา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) จากหล้าไบโอ เจ้าหน้าที่รับรอง
218 วรรณวิสา ทองคำฟู ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่รับรอง
219 นริน อิ่นคำแสง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่รับรอง
220 กัญญารัตน์ สุตัน ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่รับรอง
221 วรลักษณ์ สุขเลิศวิบูล ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่รับรอง
222 สาวชัว แซ่ย่าง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่รับรอง
223 จามจุรี อยู่ดี ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
224 ชนิสกร ศรีวิชัย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
225 ธนาภรณ์ กำแพงแก้ว ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
226 บรรณสรณ์ มโนรส ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
227 ณัฐธาวัลย์ รักษ์เผ่าสุวรรณ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
228 ณัฏฐกรณ์ ชวชาติ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
229 พรพิมล จันทนุปาน ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
230 ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
231 นางสาวณัฐนันท์ กองสีใจ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
232 นางสาวจรีรัตน์ ยะมูล ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
233 นางสาวกรวรรณ คชบุตรรัตน์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
234 นางสาวธัญวรัชญ์ ซุนฮิม ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
235 นางสาวนิภาพร รักษาภักดี ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
236 นางสาวสายสวาท จันทร์สม ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
237 นายทินกฤต มะโนจิตร ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
238 นายประเสริฐ แก้วอาภัย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
239 นางเกศแก้ว ปัญฎีกา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
240 ศิรินารถ หาญจริง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่รับรอง
241 สุกัญญา อินทชัย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่รับรอง
242 สุพัตรา สุรินทรามนต์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่รับรอง
243 จารุรินทร์ ธีตรานนท์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่รับรอง
244 จุลลดา นามสง่า ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
245 นุชจิรัตน์ สุเรียมมา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
246 กนกพร ขันแก้ว ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
247 ภูริชญา อัศวโกวิทพงศ์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
248 พัชรินทร์ ต้นผัด ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่รับรอง
249 เกรียงไกร กอบแก้ว ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่รับรอง
250 นุชรินทร์ อานุภาพภราดร ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่รับรอง
251 จาริตา ประทีปะเสน ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่รับรอง
252 พรทิพย์ แก้วคำมา ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่รับรอง
253 เฌอกานต์ วสุมดี ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่รับรอง
254 นายสถาพร ประทุมรัตน์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) หล้าไบโอ เจ้าหน้าที่รับรอง
255 เหมรัศมิ์...Hemmarat ปิ่นวรสาร...Pinvorasan ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
256 นางพนิดา จอมจันทร์ยอง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
257 อุทัยวรรณ อุทัยพัฒน์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
258 นายธนบดินทร์ ใจสวน ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
259 TRIAM CHUPAMADTHA ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
260 Patthanaluck Inthapho ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - เจ้าหน้าที่รับรอง
261 นายธนากร อุ่นอานนท์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
262 Tanyaporn Petsaenngam ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
263 นางสาวธันย์ชนก วังคำสาย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
264 นางอาทิตยา บุญมาก ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
265 สุภาภรณ์ ตั้งธนวุฒิเวทย์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
266 นายสมบัติ ประวัติชอบ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
267 พิชญาภร ต๊ะสิงห์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
268 นางสาวชิตาพัณณ์ แปงตำ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
269 ฐิรชญา จี๋ดอกแก้ว ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เจ้าหน้าที่รับรอง
270 กรรณิการ์ เหย่งตระกูล ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เจ้าหน้าที่รับรอง
271 มัลลิกา กิจเจริญ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เจ้าหน้าที่รับรอง
272 กมลวิช เดชบุญ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เจ้าหน้าที่รับรอง
273 นางสาวสมพร พวงประทุม ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่รับรอง
274 นายนิคม บัววังโป่ง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ เจ้าหน้าที่รับรอง
275 นางมารยาท บัววังโป่ง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ เจ้าหน้าที่รับรอง
276 นางสาวเยาวลักษณ์ แรกข้าว ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ เจ้าหน้าที่รับรอง
277 นางสาวนิ่งขวัญ กิจมี ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ เจ้าหน้าที่รับรอง
278 นางกิตติพร วิกะศิลป์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ เจ้าหน้าที่รับรอง
279 นส. ปรัชญาพร เจริญภักดี ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) คณะพยาบาล เจ้าหน้าที่รับรอง
280 นส. ศรัญญา ชัยแสง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) คณะพยาบาล เจ้าหน้าที่รับรอง
281 กชณิชา ขันตุ้ย ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
282 ณรงค์กร หอมนาน ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) - เจ้าหน้าที่รับรอง
283 นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) คณะพยาบาล เจ้าหน้าที่รับรอง
284 เด็กหญิงจามรินทร์ สันติวาณิชย์ ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่รับรอง
285 นางดารา ชัยเพ็ชร ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) สำนักหอสมุด เจ้าหน้าที่รับรอง
286 Suparat Boonchaiya ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
287 เอม อึ้งจิตรไพศาล ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) เจ้าหน้าที่รับรอง
288 เรณู ขันเมือง ฟันรัน ( Fun Run) ฟันรัน (Fun Run) รพ.นครพิงค์ เจ้าหน้าที่รับรอง