รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 19 0 25 44
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 กาญจนา สุวรรณ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่มี เจ้าหน้าที่รับรอง
2 สมสกุล อยรังสฤษฏ์กูล มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชมรมผู้สูงอายุล้านนา เจ้าหน้าที่รับรอง
3 อนงค์ เนตรทิพย์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป วรนคร จ.น่าน เจ้าหน้าที่รับรอง
4 นางอรพิน ใจโต มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ล้านนา เจ้าหน้าที่รับรอง
5 นางมณีพร คุณยศยิ่ง มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ล้านนา เจ้าหน้าที่รับรอง
6 วลี มูลเกรียน มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เชียงใหม่ช้างเผือก เจ้าหน้าที่รับรอง
7 นางสาวพวงเพชร หาญฤทธิ์ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ล้านนา เจ้าหน้าที่รับรอง
8 นางวราภรณ์ ปิณฑวิหค มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ล้านนา เจ้าหน้าที่รับรอง
9 จิราพร ขัติยะ มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง