รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 62 0 25 87
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 จอมภพ รัตนวงศ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
2 Siriwat Pankosol มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
3 อนุ คงกระพันธ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี วังบูรพา เจ้าหน้าที่รับรอง
4 ดิเรก บรรณจักร์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
5 รณรงค์​ แก้วประเสริฐ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
6 ประดิษฐ น้อยท่าช้าง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
7 พิษณุ รัตนไพศาลกิจ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
8 บัญชา มณีคำ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี MED CMU Running Club เจ้าหน้าที่รับรอง
9 นายโกศล ทาแก้ว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
10 นายศุภชัย สุทธสิริคุณ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
11 Suvicha Noiardharn มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี Crazy Turtle เจ้าหน้าที่รับรอง
12 นายชัยศักดิ์ จงไกรจักร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี วังบูรพา เจ้าหน้าที่รับรอง
13 สมัคร เนตรทิพย์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี วรนคร จ.น่าน เจ้าหน้าที่รับรอง
14 มนตรี ทองคำ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
15 โชคชัย เจวประเสริฐพันธุ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
16 ประสาน ใส่แปง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
17 นายวรพจน์ มีพันธ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี ล่นไปเต๊อะอิ เจ้าหน้าที่รับรอง
18 นายภิศิษย์ ปัญญาเรือน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
19 นายวัฒนา สังข์สุทธิ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
20 ชัยณรงศ์ ปิยะกรทวีรุ่ง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
21 บัณฑิต อยรังสฤษฎ์กูล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
22 นคร สายแก้ว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี อิสระ เจ้าหน้าที่รับรอง
23 somchai tabsenee มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
24 Supakit Kitpinyo มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
25 พูนศักดิ์ เปาหย่า มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
26 ชัยศักดิ์ อ่ำแก้ว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี วังบูรพา เจ้าหน้าที่รับรอง
27 ศุกรีย์ วรรณพิบูลย์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
28 Serm Limtrakul มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
29 เสน่ห์ สิงห์คำ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี _ เจ้าหน้าที่รับรอง
30 CHRISTOPHER AJWOOD มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
31 บรรจบ แก้ววีระสิงห์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี ชมรมหวานเย็น เจ้าหน้าที่รับรอง
32 ณัฐพงษ์ หาญภัทรไชยกูล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี Mc 322 เจ้าหน้าที่รับรอง
33 วราพงษ์ ชาราษฎร์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี - เจ้าหน้าที่รับรอง
34 เอกชัย ประทุมเมฆ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี ลุ่มน้ำปิง เจ้าหน้าที่รับรอง
35 นิรันดร นามวงค์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี พึ่งรันนิ่ง เจ้าหน้าที่รับรอง
36 สิงห์ทอง สายหยุด มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
37 ยรรยง จันทวดี มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
38 Boonlert Marasri มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
39 บรรเจิด สันสุวรรณ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
40 บูรณพงษ์ โกเสนารักษ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี URU Run เจ้าหน้าที่รับรอง
41 อิศราวุธ สีดาดาน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี หมูวิ่งไกล เจ้าหน้าที่รับรอง
42 นายพรหมินทร์ รธนิธย์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี Running for eating เจ้าหน้าที่รับรอง
43 นายเกรียงไกร จันทร์กลาง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มช เจ้าหน้าที่รับรอง
44 สมชาย กันทะวัง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
45 TAN SENG มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี NA เจ้าหน้าที่รับรอง
46 ชรินทร์ ใจสุขเสริญ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
47 ทวิช สมบัติศิรื มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี เจ้าหน้าที่รับรอง
48 นายเจริญ หนูคำปัน มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี สำนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับรอง
49 นายมงคล ยอดคำเหลือง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เจ้าหน้าที่รับรอง
50 นายสมาน แสงตุ้ย มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี พี่เดบริการ เจ้าหน้าที่รับรอง
51 นายชูศักดิ์ ศิริเจริญ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี พี่เดบริการ เจ้าหน้าที่รับรอง
52 สมบูรณ์ ขันเมือง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 50 - 59 ปี รพ.นครพิงค์ เจ้าหน้าที่รับรอง