รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 15 0 25 40
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 เรวัตร ศรีแดงจันทร์ รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป รอการชำระเงิน
2 วรเดช ไชยประคอง รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชมรมวิ่งท่าวังตาล เจ้าหน้าที่รับรอง
3 อุดม ศรีติ๊บ รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป จอมทองรันนิ่ง เจ้าหน้าที่รับรอง
4 ประเสริฐ ม่วงงาม รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง
5 ประศักดิ์ ไชยศรี รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชมรมวิ่งดอยอ่างขาง เจ้าหน้าที่รับรอง
6 นายวิทูร ใจอ้าย รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป นครพิงค์ เจ้าหน้าที่รับรอง
7 สุรสิทธิ์ จันทร์เสรีวิทยา รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง
8 เทอดศักดิ์ วุฒิเทิดสกุล รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่มี เจ้าหน้าที่รับรอง
9 จีรพงษ์ วิชัยหาญ รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง
10 IAN GOUDIE รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป รอการชำระเงิน
11 นายบุญรัตน์ มีงาม รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป สวนปรุง เจ้าหน้าที่รับรอง
12 ผดุงเกียรติ เศรษฐกุล รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง
13 วันชัย พิพัฒน์สมุทร รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง
14 นายอนันต์ กันนาง รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป - เจ้าหน้าที่รับรอง
15 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป คณะสาธารณสุขศาสตร มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
16 ประเวศ คำมามูล รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป สวนสมเด็ชย่า เจ้าหน้าที่รับรอง
17 นายวีระศักดิ์ หาญฟ้าเขียว รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง
18 บรรจบ บูรณธนิต รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป แม่โจ้ 46 เจ้าหน้าที่รับรอง
19 Nasa Tay รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง
20 ธนโชค ไชยมงคล รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง
21 นายสมทบ พาจาทิศ รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป สหกรณ์ออมทรัพย์ มช เจ้าหน้าที่รับรอง
22 อุทัย ทองคุ้ม รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง
23 Paiboon Poonpipat รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป รอการชำระเงิน
24 นายนิคม เอี่ยมรัตน์ รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง
25 ต่อศักดิ์ อำพล รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง