รายงานรายงานผู้สมัครแยกตามรุ่นและสถานะการชำระเงิน
(คลิกที่ตัวเลข เพื่อแสดงรายชื่อผู้สมัคร)

ประเภท ค้างชำระ ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยัน รวม
มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male)
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 63 0 25 88
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 32 3 100 135
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 48 4 131 183
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 17 5 74 96
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี 7 1 52 60
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 0 22 25
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 4 44 52
มินิมาราธอน หญิง (Mini Marathon Female)
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 0 1 9 10
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 8 0 16 24
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี 24 1 85 110
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี 31 5 94 130
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 23 6 55 84
รุ่นอายุ 50-59 ปี 6 4 40 50
รุ่นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 0 39 44
ฟันรัน ( Fun Run)
ฟันรัน (Fun Run) 81 2 288 371
VIP
รุ่น VIP 1 0 5 6
# ชื่อ - นามสกุล รุ่น/ประเภท ทีม สถานะ
1 วรเดช ไชยประคอง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชมรมวิ่งท่าวังตาล เจ้าหน้าที่รับรอง
2 อุดม ศรีติ๊บ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป จอมทองรันนิ่ง เจ้าหน้าที่รับรอง
3 ประเสริฐ ม่วงงาม มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง
4 ประศักดิ์ ไชยศรี มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชมรมวิ่งดอยอ่างขาง เจ้าหน้าที่รับรอง
5 นายวิทูร ใจอ้าย มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป นครพิงค์ เจ้าหน้าที่รับรอง
6 สุรสิทธิ์ จันทร์เสรีวิทยา มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง
7 เทอดศักดิ์ วุฒิเทิดสกุล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่มี เจ้าหน้าที่รับรอง
8 จีรพงษ์ วิชัยหาญ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง
9 นายบุญรัตน์ มีงาม มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป สวนปรุง เจ้าหน้าที่รับรอง
10 ผดุงเกียรติ เศรษฐกุล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง
11 วันชัย พิพัฒน์สมุทร มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง
12 นายอนันต์ กันนาง มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป - เจ้าหน้าที่รับรอง
13 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป คณะสาธารณสุขศาสตร มช. เจ้าหน้าที่รับรอง
14 ประเวศ คำมามูล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป สวนสมเด็ชย่า เจ้าหน้าที่รับรอง
15 นายวีระศักดิ์ หาญฟ้าเขียว มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง
16 บรรจบ บูรณธนิต มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป แม่โจ้ 46 เจ้าหน้าที่รับรอง
17 Nasa Tay มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง
18 ธนโชค ไชยมงคล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง
19 นายสมทบ พาจาทิศ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป สหกรณ์ออมทรัพย์ มช เจ้าหน้าที่รับรอง
20 อุทัย ทองคุ้ม มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง
21 นายนิคม เอี่ยมรัตน์ มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง
22 ต่อศักดิ์ อำพล มินิมาราธอน ชาย (Mini Marathon Male) รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป เจ้าหน้าที่รับรอง